رضا جمشیدی
             رئیس سازمان
   

 

۱۳۹۵/۰۲/۲۰

شرح وظایف دبیرخانه شورای نظارت استان

  1. همکاری در تهیه وتدوین نظام جامع نظارت ، ضوابط ، شاخص ها ، دستورالعمل ها ، فرایندها ، استانداردها وچک لیست های نظارتی بادبیرخانه شورای نظارت راهبردی ومرکز ملی نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
  2. مشارکت در طراحی ومدیریت سامانه های نظارت کلان در سطح ملی واستانی.
  3. رصد توسعه استان با نظارت مستمر براجرای برنامه ها وپیشرفت توسعه استان باهمکاری واحدهای ذی ربط سازمان استان وارائه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی ومرکز ملی نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
  4. پیگیری واخذگزارش های نظارتی از واحدهای ذی ربط سازمان استان ، تلفیق گزارش ها ، تجزیه وتحلیل و جمع آنها وارائه راهکارمناسب جهت بهبود امور ورفع موانع ومشکلات وارسال گزارش ها حسب مورد به دبیر خانه شورای نظارت راهبردی ومرکز ملی نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یاریاست سازمان استان .
  5. پیگیری اجرای تصمیمات شورای نظارت راهبردی مرکز مرتبط با استان .
  6. تهیه وتدوین گزارش های دوره ای ( مطابق قوانین ومقررات) وارائه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی ومرکز ملی نظارت در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
  7. نظارت برحسن اجرای وظایف ومقررات مربوطه در سازمان استان وانجام ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی وعمومی سازمان استان باهمکاری واحدهای ذی ربط وتهیه گزارش های نظارتی برای ریاست سازمان استان وارائه نتایج به دبیرخانه شورای نظارت راهبردی ومرکزملی نظارت در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
  8. ایجادهماهنگی وهمکاری های لازم باسایر دستگاه های نظارتی استان وانجام پی گیری های لازم .
  9. تهیه گزارش های موضوعی وموردی حسب نظر ریاست سازمان استان ودبیرخانه شورای نظارت راهبردی ومرکز ملی نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.


منبع : حوزه ریاست
تعداد بازدیدها : ۱۲۸۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان